Menu

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Bij het verlenen van mijn diensten coaching, consultancy, training en interim management worden  persoonsgegevens verwerkt. Om je te informeren hoe ik met persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Heredis B.V. (handelend onder de naam beScenes)

Jan-Willem Peters

Fazantlaan 3D

5613 CA Eindhoven

KvK 76492796

janwillem@bescenes.nl / 06 29075378

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien er gebruik wordt gemaakt van mijn diensten, worden persoonsgegevens verwerkt om deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat persoonsgegevens worden verkregen via derden in het kader van een (coach)traject.

Persoonsgegevens

Heredis B.V. (handelend onder de naam beScenes) verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers
Geboortedatum en –plaats
Geslacht
Werkervaring
Coachvraag/consultancy opdracht
Leerdoelen en subdoelen
Competenties en interessegebieden
Rapporten en gespreksverslagen
Uitgewerkte opdrachten
Inhoud van communicatie
IP-adres
Doeleinden

Heredis B.V. (handelend onder de naam beScenes) verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact
Het bieden van een persoonlijk coachtraject/consultancy opdracht
Een goede en efficiënte dienstverlening
Adviseren van klanten
Beheer van het cliëntenbestand
Het verrichten van administratieve handelingen
Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
Facturering
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
Marketing
Nakoming van wettelijke verplichtingen
Het voeren van geschillen.
Waarop is de verwerking gebaseerd

Persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot het coachtraject, consultancy opdracht, training of interim management. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Tevens verwerkt Heredis B.V. (handelend onder de naam beScenes) persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

Levering en verbetering van haar diensten
De bescherming van haar financiële belangen
Beveiliging en het beheer van haar systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, experts en specialisten, testbureaus of andere derden zoals opdrachtgevers die worden ingeschakeld bij het coach- consultancy- en/of interim traject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Heredis B.V. (handelend onder de naam beScenes) zal geen gegevens verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

Daarnaast kunnen gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang Heredis B.V. (handelend onder de naam beScenes) gegevens bewaart

Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Heredis B.V. (handelend onder de naam beScenes) zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe Heredis B.V. (handelend onder de naam beScenes) gegevens beveiligt

Heredis B.V. (handelend onder de naam beScenes) vindt het belangrijk dat persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heb zijn er passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt.

Jouw rechten

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van persoonsgegevens. Na ontvangst van het verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kan er verzocht worden om overdracht van persoonsgegevens of kan er bezwaar worden aangetekend tegen de verwerking van persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van persoonsgegevens kunnen gestuurd worden naar:

Heredis B.V. (handelend onder de naam beScenes)

Jan-Willem Peters

Fazantlaan 3D

5613 CA Eindhoven

0629075378

janwillem@bescenes.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.