Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 1.0/mrt 2020

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Heredis B.V., tevens handelend onder de naam ‘beScenes’, gevestigd te (5613 CA) Eindhoven aan de Fazantlaan 3D, kvk nr.: 76492796, NL860643761B01
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van alle werkzaamheden, die in het kader van een opdracht tot interim management, consulting/advies of training dienen te worden verricht.
Opdracht: alle werkzaamheden die opdrachtnemer voor opdrachtgever uitvoert in het kader van de uitvoering van een overeenkomst in het kader van interim management, consulting/advies, training of coaching.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Zij worden geacht deel uit te maken van een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover dit schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.
2.2. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt naar beste inzicht en vermogen verrichten. De opdrachtnemer heeft daarbij een inspanningsverplichting.
3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dit verlangt, kan de opdrachtnemer -na expliciete toestemming van opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden of derden bij de uitvoering van zijn werkzaamheden betrekken. De kosten van deze derden zullen ten laste van opdrachtgever worden gebracht.
3.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer tijdig en volledig wordt voorzien van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens. Opdrachtnemer heeft het recht de opdracht op te schorten tot het moment dat alle gegevens voorhanden zijn.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1. Iedere aansprakelijkheid, die zou kunnen voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is beperkt tot het totaal van de, tot het moment van aansprakelijkstelling, in rekening gebrachte kosten en is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de betreffende polis.
4.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
4.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en de door opdrachtnemer ingeschakelde derden voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
4.4. Bij inschakeling van derden zal opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

Artikel 5: Kosten van de werkzaamheden en betaling
5.1. Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de opdrachtgever aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
5.2. De door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van de voor een opdracht overeengekomen honorarium, danwel de aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht overeengekomen uurtarief.
5.3. Dit uurtarief kan jaarlijks per 1 januari worden aangepast. Het uurtarief wordt verhoogd met omzetbelasting, eventuele reiskosten en andere door derden in rekening te brengen kosten.
5.4. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan tegen behoorlijk bewijs van kwijting.
5.5. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever zonder nadere sommatie of ingebrekestelling in verzuim. Tot aan de dag van algehele voldoening is in dat geval over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voor consumenten geldt dat zij de wettelijke rente verschuldigd zijn.
5.6. Alle (buiten)gerechtelijke kosten voor de incasso van de vordering, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag en ten minste € 50,- zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor consumenten geldt de vergoeding conform ‘Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.’
5.7. Bij niet (tijdige) betaling van de facturen heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden met uitsluiting van enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer, die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 6: Geheimhouding
6.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
6.2. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verzenden die in relatie staan tot Opdrachtgever en/of zijn werknemers in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en het privacybeleid van Opdrachtnemer.

​Artikel 7: Slotbepaling
7.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.